Eліміздe eкінші дe&#1187гeйлі бaнктeр жeкe т&#1201л&#1171a&#1171a нeсиe бeргeндe o&#1171aн aй сaйын т&#1257лeуі &#1199шін нeсиe шoтын aшып oтыр&#1171aн, сoл несие шотын аш&#1179аны ж&#1241не оны несие жабыл&#1171анша &#1201йымдастыр&#1171аны &#1199шін банктер комиссия &#1201стап келген. Себебі банктер жеке т&#1201л&#1171а&#1171а несие шотын ашу ж&#1241не оны &#1201йымдастыруды б&#1257лек банктік операциялар деп есептеп, комиссияларды банктік &#1179арыз шартына &#1179ос&#1179ан ж&#1241не комиссияларды&#1187 м&#1257лшерін несиені т&#1257леу кестесінде к&#1257рсеткен.

Алайда “А&#1179ша т&#1257лемі мен аударым туралы” &#1178Р За&#1187ына с&#1241йкес, несие шоттары банктік шоттар&#1171а жатпайды. Я&#1171ни, жеке т&#1201л&#1171алар&#1171а несиені ай сайын т&#1257леп т&#1201ру &#1199шін банктер аш&#1179ан несие шоттары бойынша еш&#1179андай б&#1257лек банктік операциялар ж&#1199ргізілмейді. Осы&#1171ан орай, Tengrinews.kz тілшісі м&#1201ндай за&#1187сыз комиссияларды &#1179алай &#1179айтарып алу&#1171а болатынын за&#1187герден с&#1201рап білді.

Астаналы&#1179 за&#1187гер Ержан Сиюбаевты&#1187 айтуынша, 2016 жылды&#1187 1 шілдесіне дейін алын&#1171ан несиелер бойынша т&#1257ленген комиссияларды &#1179айтарып алу&#1171а болады.

“&#1178Р &#1200лтты&#1179 Банкі екінші де&#1187гейлі банктерді&#1187 жеке т&#1201л&#1171алар&#1171а несие бергенде несие шоттарын ашу ж&#1241не оны &#1201йымдастыру &#1199шін &#1201ста&#1171ан комиссияларын за&#1187сыз деп танып, б&#1201л банктерге жеке т&#1201л&#1171алардан за&#1187сыз &#1201ста&#1171ан комиссиялар &#1179айтарылуы керектігі туралы 2012 жылды&#1187 9 а&#1179панында № 667/206/740 хат жолда&#1171ан. Біра&#1179 екінші де&#1187гейлі банктер за&#1187сыз &#1201стал&#1171ан комиссияларды жеке т&#1201л&#1171алар&#1171а &#1257з еркімен &#1179айтару&#1171а асы&#1179пайды. Сол себепті жеке т&#1201л&#1171алар талап арызбен сот&#1179а ж&#1199гініп, за&#1187сыз &#1201стал&#1171ан комиссияларды банктерден &#1179айтарып алып жатыр”, – дейді ол.

 Ал “комиссияны кредит жабылып &#1179ой&#1171ан болса да алу&#1171а бола ма?” деген с&#1201ра&#1171ымыз&#1171а маман несие жабыл&#1171аннан кейін де &#1179айтарып алу&#1171а болатынын м&#1241лімдеді. Алайда несие жабыл&#1171аннан кейін &#1199ш жыл ішінде &#1241рекет ету &#1179ажет екен.

“За&#1187сыз &#1201стал&#1171ан комиссияны несие жабыл&#1171аннан кейін де &#1179айтарып алу&#1171а болады, біра&#1179 несие жабыл&#1171аннан к&#1199ннен бастап жеке т&#1201л&#1171а &#1199ш жылды&#1187 ішінде сот&#1179а талап арызбен комиссияны &#1179айтаруды с&#1201рап, ж&#1199гінуі &#1179ажет. Себебі Азаматты&#1179 Кодексті&#1187 178, 179-баптарыны&#1187 талабына с&#1241йкес, талап &#1179ою мерзімі &#1199ш жыл болып белгіленген”, – деді Сиюбаев.

Сонымен &#1179атар, за&#1187герді&#1187 айтуынша, м&#1201ндай комиссияны барлы&#1179 несие т&#1199рінен к&#1257руге болады, біра&#1179 м&#1201ндай комиссияны банктерді&#1187 барлы&#1171ы &#1179оспайды.

“Несиені ал&#1171ан кезде осындай комиссия &#1199шін банк а&#1179ша &#1201ста&#1171ан болса, біріншіден, жеке т&#1201л&#1171а &#1257зіні&#1187 ал&#1171ан несиесі бойынша банкке комиссия т&#1257легенін не т&#1257леп жат&#1179анын білуі &#1199шін несиені т&#1257леу кестесіне к&#1257з ж&#1199гіртуі керек, себебі несиені т&#1257леу кестесінде комиссия туралы б&#1257лек ба&#1171ан болады. Екіншіден, банк за&#1187сыз &#1201ста&#1171ан комиссияны&#1187 м&#1257лшерін есептеп, шы&#1179&#1179ан сомадан 1 пайыз мемлекеттік баж т&#1257леп, сот&#1179а за&#1187сыз &#1201стал&#1171ан комиссияны банктен &#1257ндіру туралы талап арызбен ж&#1199гінуі керек. Егер жеке т&#1201л&#1171а&#1171а комиссияны &#1179айтарып алу &#1199шін к&#1257мек &#1179ажет болса, банктік &#1179арыз шартын ж&#1241не несиені т&#1257леу кестесін алып за&#1187герге немесе адвокат&#1179а ж&#1199гіне алады”, – дейді ол.

Еске салайы&#1179, к&#1199ні кеше &#1241ділет министрі Марат Бекетаев М&#1241жілісте “&#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 кейбір за&#1187намалы&#1179 актілеріне меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ын &#1179ор&#1171ауды к&#1199шейту ж&#1241не т&#1257релік м&#1241селелері бойынша &#1257згерістер мен толы&#1179тырулар енгізу туралы” за&#1187 жобасын тал&#1179ылау барысында Банктерге несие берумен ж&#1241не &#1179ызмет к&#1257рсетумен байланысты шоттар бойынша комиссия алу&#1171а тыйым салу туралы айт&#1179ан еді.

“Несие беру ж&#1241не &#1179ызмет к&#1257рсетумен байланысты шот бойынша комиссияларды алу&#1171а тыйым салу &#1201сынылады. Осы ма&#1179сатта банктерге к&#1241сіпкерлік &#1179ызметпен байланысты емес банктік &#1179арыз беру шарттары бойынша, сондай-а&#1179, банктік шот&#1179а &#1179арыз есептеуге, банктік шотты ж&#1199ргізгені &#1199шін комиссия белгілеуге ж&#1241не алу&#1171а шектеу &#1179ою &#1179арал&#1171ан. Себебі б&#1201л операциялар – несиелеу процесіні&#1187 &#1179&#1201рамдас б&#1257лігі. Сонды&#1179тан олар бойынша жеке т&#1201л&#1171алардан &#1179осымша комиссиялар алынбауы тиіс”, – деген еді Бекетаев.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.