Aтaулы &#1241лeумeттік к&#1257мeк тa&#1171aйындaл&#1171aн кeздe aзaмaттaр рeсми тaбысын жaсырып &#1179aл&#1171aн бoлсa — A&#1240К за&#1187сыз та&#1171айындалды деп есептеледі. Б&#1201л туралы е&#1187бек ж&#1241не халы&#1179ты &#1241леуметтік &#1179ор&#1171ау министрі Біржан Н&#1201рымбетов &#1178Р &#1198кіметіні&#1187 баспас&#1257з орталы&#1171ында бол&#1171ан жиында м&#1241лімдеді, — деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Біржан Н&#1201рымбетов А&#1240К алып отыр&#1171андар &#1179осымша &#1179аражат б&#1257лініп, со&#1171ан байланысты к&#1257мектен айырылып &#1179алмау &#1199шін не істеу керегін т&#1199сіндірді. Оны&#1187 айтуынша, б&#1257лінген &#1179аражат есебін &#1257ткізіп отыру &#1179ажет екен.

«Табысы &#1257згерді ме, азайды ма немесе за&#1187 бойынша егер де сізді&#1187 табысы&#1187ыз келесі кезе&#1187де &#1257згеріп кетсе, премия алды&#1187ыз мысалы, ол &#1241сер ете ме. Сіз оны 10 к&#1199нні&#1187 ішінде міндетті т&#1199рде мемлекеттік орган&#1171а баяндауы&#1187ыз керек екенсіз. Егер 10 к&#1199ннен асып кетсе &#1179ате болып есептеледі. Сонды&#1179тан, мені&#1187 &#1201станымым не&#1171&#1201рлым осындай &#1241леуметтік к&#1257мекті та&#1171айындау кезінде шарттарды, міндеттемелер, есептіктерді к&#1257бейтсек, со&#1171&#1201рлым біз халы&#1179ты да &#1179инаймыз, &#1257зімізге де м&#1241селе туындайды. Сонды&#1179тан біз жа&#1187а &#1201станымда осыны&#1187 б&#1241рін жойып тастады&#1179. 18 жыл бойы А&#1240К то&#1179сан сайын та&#1171айындалып т&#1257ленетін. Со&#1171ан к&#1257шеміз», — деді е&#1187бек ж&#1241не халы&#1179ты &#1241леуметтік &#1179ор&#1171ау министрі. 

Министрді&#1187 айтуынша, атаулы &#1241леуметтік к&#1257мекке &#1179атысты ж&#1241не &#1179аражатты &#1179айтару ж&#1257нінде екі м&#1241селе бар. 

«Бірінші жа&#1171дай: А&#1240К та&#1171айындал&#1171ан кезде адамдар &#1257зіні&#1187 ресми табысын жасырып &#1179ал&#1171ан болса — ол А&#1240К за&#1187сыз та&#1171айындалды деп есептеледі. Б&#1201л жа&#1171дайда ол &#1179аражатты &#1179айтаруы тиіс. М&#1241селен А&#1240К та&#1171айындалып, т&#1257леніп жат&#1179ан кезде бір &#1257згерістер болды делік. Оны за&#1187да былай дейді: мысалы А&#1240К-ті ай сайын емес, кейбірде 3 ай &#1179осып т&#1257лейтіндер бар. К&#1257бірек болсын, бір ісі&#1187ізбен айналысасыз ба, ж&#1201мсайсыз ба деген сия&#1179ты оймен. Б&#1201л жа&#1171дайда А&#1240К 6 ай&#1171а, 12 ай&#1171а та&#1171айындалады. С&#1257йтіп келесі то&#1179санда бізді&#1187 мамандар оны &#1179ада&#1171алайды», — дейді министр. 

Министр &#1179аражатты&#1187 &#1179айтарылуы ж&#1257нінде &#1257&#1187ірлерге т&#1199сініктемелер беріліп жат&#1179анын айтты.

«Атаулы &#1241леуметтік к&#1257мек 6 ай&#1171а та&#1171айындал&#1171ан жа&#1171дайда 4-5 айында табысы к&#1257бейіп, ж&#1201мыс&#1179а орналасып кеткен болса ж&#1241не ол табыс А&#1240К алу &#1179&#1201&#1179ы&#1171ын жоятын болса онда тек сол табыс пайда бол&#1171ан к&#1199ннен бастап то&#1179татылады. &#1178аражатты А&#1240К та&#1171айындал&#1171аннан бері &#1179айтару д&#1201рыс емес, за&#1187сыз. Табыстарын жасырып &#1179ал&#1171ан азаматтар&#1171а байланысты айтар болса&#1179, олар&#1171а м&#1241жб&#1199рлі т&#1199рде а&#1179шаны &#1179айтар деп айта алмаймыз. Себебі за&#1187&#1171а с&#1199йенер болса&#1179 азамат &#1257з табысын жасырып, А&#1240К алса ол — &#1179аражатты &#1257з еркімен &#1179айтаруы тиіс. Егер &#1257з еркімен &#1179айтару&#1171а бас тартса сот ар&#1179ылы &#1257ндіріледі», — деді министр жиын барысында. 

Министрді&#1187 с&#1257зінше, ал&#1171ашында табысын жасырып &#1179ал&#1171ан азаматтар келесі то&#1179санда А&#1240К алу&#1171а толы&#1179 &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы болса, о&#1171ан еште&#1187е кедергі болмайды.

А&#1240К-пен кредит жабу&#1171а тыйым салын&#1171ан — Т&#1198&#1178ЖБ

Еске салайы&#1179, атаулы &#1241леуметтік к&#1257мек жа&#1187а форматта 1 с&#1241уірден бастап беріле бастады. Атаулы &#1241леуметтік к&#1257мек — айлы&#1179 табысы кедейлік шегінен т&#1257мен жеке т&#1201л&#1171алар&#1171а мемлекет тарапынан берілетін а&#1179шалай т&#1257лем. Ол отбасыны&#1187 &#1241р м&#1199шесіне ша&#1179&#1179анда орташа айлы&#1179 табысы 20 789 те&#1187геден немесе е&#1187 т&#1257менгі к&#1199нк&#1257ріс де&#1187гейіні&#1187 70 пайызынан аспайтын азаматтар&#1171а та&#1171айындалады.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.