Б&#1199гіндe жaстaр&#1171a бaспaнaлы бoлу&#1171a м&#1199мкіндіктeр бeрeтін мeмлeкeттік бa&#1171дaрлaмaлaр бaр. Сoлaрды&#1187 бірі – сaтып aлу &#1179&#1201&#1179ы&#1171ынсыз 5 жыл&#1171a жaл&#1171a бeрілeтін т&#1201р&#1171ын &#1199йлeр. Oсылaйшa, бaспaнaны aрзaн бa&#1171a&#1171a жалдау ар&#1179ылы жастар &#1257з п&#1241теріне &#1179ажетті а&#1179шаны жинау&#1171а м&#1199мкіндік алады. Ол п&#1241терлерді алуды&#1187 шарты &#1179андай? Конкурс&#1179а кім &#1179атыса алады? Елімізді&#1187 &#1179ай &#1257&#1187ірлерінен алу&#1171а болады? Tengrinews.kz тілшісі осы с&#1201ра&#1179тарды&#1187 жауабын аны&#1179тап к&#1257рді. 

Айта кетейік, &#1257тініштер 1 -12 &#1179араша аралы&#1171ында &#1179абылданды. Ай сайын&#1171ы т&#1257лем орташа есеппен 5-15 мы&#1187 те&#1187ге аралы&#1171ында болады деп жоспарланып отыр. Же&#1187імпаздар желто&#1179санда аны&#1179талады. &#1256ткендерді&#1187 тізімі zhilfond.kz сайтта жарияланады. Н&#1201р-С&#1201лтан &#1179аласы &#1241кімдігіні&#1187 “Т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179орыны&#1187” сайтында&#1171ы м&#1241ліметтерге с&#1199йенсек, елордада биыл жал&#1171а берілетін п&#1241терлер саны- 1050 (202 екі б&#1257лмелі ж&#1241не 848 бір б&#1257лмелі). Ал келесі конкурс 2020 жылды&#1187 басында &#1257ткізіледі.

Конкурс&#1179а кімдер &#1179атыса алады?

“Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасы бойынша берілетін баспана&#1171а ие болу &#1199шін, е&#1187 алдымен, &#1199міткер 29 жас&#1179а толма&#1171ан, ж&#1201мыс істейтін &#1178аза&#1179стан азаматы болуы керек. Сондай-а&#1179, жалпы орта білім беретін мектептерді&#1187, техникалы&#1179 ж&#1241не к&#1241сіптік &#1201йымдарды&#1187, орта білімнен кейінгі, жо&#1171ары ж&#1241не жо&#1171ары о&#1179у орнынан кейінгі білім беретін о&#1179у ба&#1171дарламаларын ме&#1187герген болуы тиіс.

Н&#1201р-С&#1201лтанда, Алматыда ж&#1241не Шымкентте т&#1201р&#1171ылы&#1179ты жері бойынша со&#1187&#1171ы 2 жылдан кем емес т&#1201ра&#1179ты тіркеуі болуы &#1179ажет (тек осы &#1179алаларда т&#1201р&#1171ын &#1199й алу&#1171а &#1199міттенетін адамдар &#1199шін).

Жал&#1171а берілетін &#1199йлерді&#1187 &#1179&#1201рылысы. © Tengrinews.kz

&#1198міткерді&#1187 орналас&#1179ан жері бойынша жергілікті ат&#1179арушы органны&#1187 аны&#1179тамасымен расталатын апат жа&#1171дайында&#1171ы, &#1179&#1201лау &#1179аупі бар т&#1201р&#1171ын &#1199йді &#1179оспа&#1171анда, &#1257тініш берушіні&#1187, ж&#1201байыны&#1187, балаларыны&#1187 &#1257тініш берер алдында 2 жыл ішінде меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ында&#1171ы т&#1201р&#1171ын &#1199йі, сатып алу &#1179&#1201&#1179ы&#1171ымен жал&#1171а берілетін т&#1201р&#1171ын &#1199йі болмауы керек.

Сондай-а&#1179, кірісі 101 мы&#1187 те&#1187геден кем болмауы тиіс.

Мемлекеттік ба&#1171дарлама &#1257кілдеріні&#1187 айтуынша, биыл ж&#1201мыс істейтін жастар&#1171а елордадан 1050, Алматыдан 1050 ж&#1241не Шымкенттен 904 п&#1241тер жал&#1171а беріледі.

“Айына 10-12 мы&#1187 те&#1187ге”. Алматылы&#1179 жастар &#1179андай ба&#1171дарламамен баспана ала алады?

Жал&#1171а берілетін п&#1241тер. © Tengrinews.kz

Шарттары &#1179андай?

Бес жыл&#1171а жал&#1171а берілетін п&#1241терлерді&#1187 басты ерекшелігі мемлекет ол баспананы сатып алу&#1171а, я&#1171ни жеке меншікке аудару&#1171а р&#1201&#1179сат бермейді ж&#1241не де конкурс&#1179а &#1179атысатын адам міндетті т&#1199рде ж&#1201мыс істеуі керек. Б&#1201л е&#1187 басты шарттар.

– 29 жас&#1179а толма&#1171ан &#1178аза&#1179стан азаматы; (29 жас&#1179а дейін, &#1179&#1201жаттарды тапсыру ж&#1241не &#1257тінімдерді &#1179арау кезінде, я&#1171ни 2019 жылды&#1187 6 желто&#1179санына дейін);

– ая&#1179тал&#1171ан орта/орта-арнайы/жо&#1171ары/жо&#1171ары о&#1179у орнынан кейінгі білім ж&#1241не ресми ж&#1201мыс&#1179а орналасу;

– Н&#1201р-С&#1201лтан &#1179аласында со&#1187&#1171ы 2 (екі) жылдан кем емес т&#1201ра&#1179ты тіркеуі; (кімде уа&#1179ытша тіркелген / бас&#1179а &#1179алада т&#1201ра&#1179ты тіркелген / т&#1201ра&#1179ты тіркелген, біра&#1179 2017 жылдан бастап 2019 жыл&#1171а дейінгі кезе&#1187де емес/ 2017 жылдан бастап 2019 жыл&#1171а дейінгі кезе&#1187де т&#1201ра&#1179ты тіркелген, біра&#1179 &#1179андай да бір себептермен &#1199зілістер болса, ол &#1257тпейді);

– &#1257тініш берушіні&#1187 ж&#1241не оны&#1187 барлы&#1179 отбасы м&#1199шелеріні&#1187 &#1178Р бойынша меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ында т&#1201р&#1171ын &#1199йді&#1187, сондай-а&#1179 2 (екі) жыл ішінде сатып алу &#1179&#1201&#1179ы&#1171ымен жал&#1171а алу т&#1201р&#1171ын &#1199йіні&#1187 болмауы;

– т&#1257лем &#1179абілетін растау (&#1257тініш берушіде со&#1187&#1171ы 6 айда ай сайын&#1171ы табыс кемінде 101 000 те&#1187ге). 

&#1178андай &#1179&#1201жаттар &#1179ажет?

Н&#1201р-С&#1201лтан &#1179аласы &#1241кімдігіні&#1187 “Т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179орыны&#1187” сайтында&#1171ы м&#1241ліметтерге с&#1199йенсек, конкурс&#1179а &#1179атысу &#1199шін мына &#1179&#1201жаттарды дайындау &#1179ажет: 

– Электронды&#1179 цифрлы&#1179 &#1179олта&#1187ба (ЭЦ&#1178) кілті;

– Жеке ку&#1241лікті&#1187 к&#1257шірмесі;

– Дипломны&#1187 к&#1257шірмесі;

– Неке &#1179ию туралы ку&#1241лікті&#1187 к&#1257шірмесі;

– Баланы&#1187 туу туралы ку&#1241лігіні&#1187 к&#1257шірмесі;

– &#1256тініш берушіге ж&#1241не отбасы м&#1199шелеріне &#1178Р бойынша жылжымайтын м&#1199лікті&#1187 жо&#1179ты&#1171ы туралы аны&#1179тама;

– Ж&#1201мыс орнынан аны&#1179тама;

– Со&#1187&#1171ы 6 айда&#1171ы табысы туралы аны&#1179тама;

– Е&#1187бек &#1257тілін растайтын &#1179&#1201жаттар;

– Банк шотыны&#1187 болуы ж&#1241не н&#1257мірі туралы аны&#1179тама;

– Банк шоты бойынша а&#1179шаны&#1187 &#1179алды&#1171ы мен &#1179оз&#1171алысы туралы &#1199зінді. (Сіз кез келген шот бойынша &#1199зінді к&#1257шірмені &#1201сына аласыз, біра&#1179 &#1201пайлар тек депозиттік шоттар &#1199шін &#1171ана есептеледі;

– &#1256тініш берушіні&#1187 жеке жетістіктері туралы &#1179&#1201жаттар (мада&#1179тама, марапаттар ж&#1241не &#1257з &#1179ызметі саласында&#1171ы басшылы&#1179тан ал&#1171ыс хаттар).

Мемба&#1171дарлама ар&#1179ылы баспана алу &#1199шін жала&#1179ы &#1179анша болуы керек?

Жал&#1171а берілетін &#1199йді&#1187 ауласы. © Tengrinews.kz

Же&#1187імпаздарды &#1179алай аны&#1179тайды?

 

&#1256тініштері бойынша е&#1187 к&#1257п балл жина&#1171андар же&#1187імпаз болады. Балл былай есептеледі:

–  нары&#1179&#1179а аса &#1179ажет 100 маманды&#1179 тізіміне с&#1241йкес маманды&#1179ты ме&#1187герген &#1257тініш берушіге – 10 балл;

– отбасы бол&#1171ан жа&#1171дайда – бес балл, тіркелген некені&#1187 &#1241р жылы &#1199шін екі балл;

– бір бала бол&#1171ан жа&#1171дайда – бір балл, &#1241рбір келесі бала &#1199шін – екі балл;

– к&#1241сіпкерлік &#1179ызметті ж&#1199зеге асыру кезінде кемінде бір жыл – бес балл, &#1241рбір келесі жыл &#1199шін – бір балл.

– &#1241рт&#1199рлі &#1179ызмет салаларында &#1257тініш берушіні&#1187 жеке жетістіктері бол&#1171ан жа&#1171дайда – екі балл;

– бюджеттік &#1201йымдарында (мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік к&#1241сіпорындарда) е&#1187бек &#1179ызметі &#1199шін – бес балл, &#1241р жыл &#1199шін – бір балл;

– екінші де&#1187гейдегі банктердегі жина&#1179 шоттарында&#1171ы (депозиттеріндегі) жина&#1179тарды&#1187 &#1241рбір жылы &#1199шін екі балл беріледі.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.