Б&#1199гіндe eліміздe бaспaнaлы бoл&#1171ысы кeлeтін &#1179aзa&#1179стaнды&#1179тaр &#1199шін &#1241рт&#1199рлі ипoтeкaлы&#1179 бa&#1171дaрлaмaлaр бaр. Aл мeмлeкeттік бір &#1171aнa бa&#1171дaрлaмa бaр. Oл – “Н&#1201рлы жeр” бa&#1171дaрлaмaсы. Ипoтeкaлы&#1179 ба&#1171дарламалардан &#1179алай п&#1241тер алу&#1171а болады? Оларды&#1187 есептеу ж&#1199йесі &#1179андай? Б&#1201л туралы Tengrinews.kz тілшісіні&#1187 материалында. 

“Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасы 

“Н&#1201рлы жер” т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179&#1201рылысы мемлекеттік ба&#1171дарламасы &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 т&#1201&#1187&#1171ыш Президенті Н&#1201рс&#1201лтан Назарбаевты&#1187 тапсырмасы бойынша &#1241зірленді. Ба&#1171дарлама аясында т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179&#1201рылысына кредит бойынша субсидия алатын жекеменшік компаниялар баспананы&#1187 50 пайызын Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы ж&#1241не &#1179ала ма&#1187ында&#1171ы елді мекендерде, Шымкент, Атырау ж&#1241не А&#1179тауда белгіленген ба&#1171амен, бір шаршы метрі 260 мы&#1187 те&#1187геге дейін, ал бас&#1179а &#1257&#1187ірлерде 220 мы&#1187 те&#1187геге дейін сатады.

“Не істеуім керек?”. “Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасы бойынша баспаналы бол&#1171ысы келетіндерге ке&#1187ес

“Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасына “Ба&#1179ытты отбасы” ба&#1171дарламасы да кіреді. 

“Ба&#1179ытты отбасы” ба&#1171дарламасы

“Ба&#1179ытты отбасы” – табысы т&#1257мен отбасылар&#1171а т&#1201р&#1171ын &#1199й сатып алу&#1171а арнал&#1171ан несиелендіру ба&#1171дарламасы. Б&#1201л  ба&#1171дарлама бойынша &#1257з &#1199йі&#1187ізді сатып алу&#1171а &#1179арыз р&#1241сімдеу &#1199шін сізді&#1187 аты&#1187ызда ж&#1241не сізбен бірге т&#1201ратын отбасы м&#1199шелеріні&#1187 атында т&#1201р&#1171ын &#1199й болмауы &#1179ажет.

Ба&#1171дарлама шарттары:

&#1178арыз м&#1257лшерлемесі жылды&#1179 – 2 пайыз, е&#1187 т&#1257менгі бастап&#1179ы жарна &#1179арыз сомасыны&#1187 10 пайызы болады. &#1178арыз 20 жыл&#1171а беріледі. Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы, Шымкент, А&#1179тау, Атырау &#1179алаларында &#1179арыз сомасы 15 миллион те&#1187геге дейін болса, бас&#1179а айма&#1179тар&#1171а 10 миллион те&#1187геге дейін. “Ба&#1179ытты отбасы” ба&#1171дарламасы бойынша жа&#1187а салын&#1171ан &#1199йден жа&#1187а п&#1241тер, &#1179олданыста бол&#1171ан п&#1241тер ж&#1241не жеке т&#1201р&#1171ын &#1199й сатып алу&#1171а болады.

Со&#1187&#1171ы алты ай ішіндегі отбасыны&#1187 &#1241р м&#1199шесіне келетін табысты&#1187 бір айлы&#1179 к&#1257лемі е&#1187 т&#1257менгі жала&#1179ыдан арты&#1179 болмауы керек (2019 жылы ЕТЖ 42 500 те&#1187геге те&#1187).

Отбасында алты адам болса, ба&#1171дарлама&#1171а &#1179атысу&#1171а м&#1199мкіндік беретін е&#1187 жо&#1171ар&#1171ы табыс келесідей болады: 6 адам х 42 500 те&#1187ге = 255 000 те&#1187ге болады.

М&#1241селен п&#1241тер ба&#1171асы 10 миллион те&#1187ге болса, с&#1241йкесінше &#1179арыз сомасы – 10 миллион, бастап&#1179ы жарна 10 пайыз я&#1171ни бір миллион те&#1187ге болады. Бастап&#1179ы жарнаны 10 пайыздан арты&#1179 &#1179&#1201йса&#1187ыз, ай сайын&#1171ы т&#1257лем б&#1201дан да т&#1257мен болады.

“7-20-25” ба&#1171дарламасы

 

Ж&#1201мыс істейтін &#1241р &#1179аза&#1179станды&#1179 “7-20-25” ба&#1171дарламасы ар&#1179ылы баспаналы бола алады. Ба&#1171дарлама жа&#1187а т&#1201р&#1171ын &#1199йден п&#1241тер сатып алу&#1171а м&#1199мкіндік береді.

Негізгі шарты:

– 7 пайыз – сыйа&#1179ы м&#1257лшерлемесі;

– 20 пайыз п&#1241терді&#1187 кепілді ба&#1171асыны&#1187 бастап&#1179ы жарнасы;

– 25 жыл&#1171а дейін – кредит мерзімі.

Айта кетейік, ипотекалы&#1179 ба&#1171дарлама&#1171а кез келген адам &#1179атыса алады. 

Ба&#1171дарламаны&#1187 негізгі шарттарына мыналар жатады:

– &#1179арыз алушыны&#1187 жеке баспанасы мен ипотекалы&#1179 &#1179арызы болмауы тиіс;

– табысын растауы &#1179ажет;

– табысы жетпеген жа&#1171дайда, &#1179осал&#1179ы &#1179арыз алушы тарту&#1171а болады.

Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы, А&#1179тау, Атырау, Шымкент &#1179алаларында – 25 миллион те&#1187геге дейін, &#1179ал&#1171ан &#1257&#1187ірлерде 15 миллион те&#1187геге дейін кредит беріледі.

Ба&#1171асы 15 миллион те&#1187гені&#1187 п&#1241тері &#1199шін ай сайын&#1171ы т&#1257лем 70 мы&#1187 те&#1187гедей болады. Ал&#1171аш&#1179ы жарна 3 миллион те&#1187ге болып, кредиттеу мерзімі – 300 ай. Ал &#1179ал&#1171ан &#1257&#1187ірлердегі 10 миллион те&#1187гені&#1187 п&#1241тері &#1199шін ай сайын шамамен 46 мы&#1187 те&#1187ге т&#1257лейсіз. Б&#1201л жа&#1171дайда ал&#1171аш&#1179ы жарна – 2 миллион те&#1187ге, кредиттеу мерзімі 300 ай болады. 

“&#1256з &#1199йім” ба&#1171дарламасы

Атал&#1171ан ба&#1171дарламалардан б&#1257лек несиелеу шарттары тиімді “&#1256з &#1199йім” ипотекалы&#1179 ба&#1171дарламасы бар.  “&#1256з &#1199йім” – Т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179&#1201рылыс жина&#1179 банкіні&#1187 жеке ба&#1171дарламасы. 

Ба&#1171дарлама бойынша бастап&#1179ы жарна &#1199й &#1179&#1201ныны&#1187 20 пайызы болса, заем сомасы 90 миллион те&#1187геге дейін. &#1178арыз мерзімі та&#1187дал&#1171ан заем т&#1199ріне байланысты 6 айдан 25 жыл&#1171а дейін.

“Баспана хит” ба&#1171дарламасы

“Баспана Хит” – бастап&#1179ы т&#1201р&#1171ын &#1199йді де, &#1179олданыста бол&#1171ан т&#1201р&#1171ын &#1199йді де сатып алу &#1199шін тиімді ипотекалы&#1179 ба&#1171дарлама. 50 жылдан ескі емес &#1199йді тиімді талаптар бойынша сатып алу м&#1199мкіндігі бар. 

Ба&#1171дарлама бойынша сыйа&#1179ы м&#1257лшерлемесі – 10,75 пайыз, бастап&#1179ы жарнасы 20 пайыздан бастап ж&#1241не кредиттеу мерзімі 15 жылдан аспайды. Ба&#1171дарлама бойынша т&#1201р&#1171ын &#1199йді бастап&#1179ы нары&#1179тан да, &#1179айталама нары&#1179тан да сатып алу&#1171а болады. 

Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы, А&#1179тау ж&#1241не Атырау &#1179алаларында т&#1201р&#1171ын &#1199йді&#1187 е&#1187 жо&#1171ары &#1179&#1201ны – 25 миллион те&#1187ге,

&#1179ал&#1171ан &#1257&#1187ірлерде – 15 миллион те&#1187ге. 

М&#1241селен Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы, А&#1179тау, Атырау &#1179алаларыны&#1187 бірінен 13 миллион 900 мы&#1187 те&#1187геге баспана алатын болса&#1187ыз, 15 жыл&#1171а – бастап&#1179ы жарнасы 5 миллион те&#1187ге мен ай сайын&#1171ы т&#1257лем шамамен 102 мы&#1187 те&#1187ге болады. 

&#1178ал&#1171ан &#1257&#1187ірлерден 9 миллион 500 мы&#1187 те&#1187геге 15 жыл&#1171а п&#1241тер алса&#1187ыз – бастап&#1179ы жарна 3 миллион те&#1187гені &#1179&#1201рап, ай сайын&#1171ы т&#1257лем шамамен 74 мы&#1187 те&#1187ге болады.

Мемба&#1171дарлама ар&#1179ылы баспана алу &#1199шін жала&#1179ы &#1179анша болуы керек?

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.