Стaтистикa&#1171a с&#1199йeнсeк, б&#1199гіндe &#1179aзa&#1179стaнды&#1179тaрды&#1187 крeдит бoйыншa &#1179aрызы 6 триллиoн тe&#1187гeдeн асады. Б&#1201л несиесін &#1257тей алмай ж&#1199ргендерді&#1187 саны аз емес екенін к&#1257рсетіп отыр. Салдарынан банк &#1257кілдері &#1179арыз алушыны&#1187 ж&#1201мыс орнына, туыстарына хабарласып, одан н&#1241тиже болмаса, &#1179арызды жала&#1179ысынан &#1201стап &#1179алып жатады. Біра&#1179 б&#1201л &#1179аншалы&#1179ты за&#1187ды? На&#1179ты &#1179андай жа&#1171дайларда банк борышкерді&#1187 жала&#1179ысынан &#1201стап &#1179алу&#1171а немесе оны&#1187 жала&#1179ы картасын б&#1201&#1171аттау&#1171а &#1179&#1201&#1179ылы? Tengrinews.kz тілшісіні&#1187 б&#1201л с&#1201ра&#1179тарына за&#1187гер Данияр Т&#1199ймебаев жауап берді.

За&#1187гер банк пен &#1179арыз алушы жасас&#1179ан келісімшарттарда &#1179арызды&#1187 уа&#1179тылы, мерзімі бойынша т&#1257ленуі тиіс екені к&#1257рсетілетінін айтады. Дегенмен, статистика к&#1257рсетіп отыр&#1171андай, кредитті кешіктіріп т&#1257лейтіндерді&#1187 саны азаяр емес.

Т&#1199ймебаев осындай жа&#1171дайларда &#1179аржы мекемесіні&#1187 істі коллекторлар&#1171а жолдап, м&#1241селені&#1187 сот ар&#1179ылы шешілетінін айтады. Сондай-а&#1179 маманны&#1187 с&#1257зінше, банк кредит бойынша &#1179арызы барларды&#1187 жала&#1179ы &#1179артасынан а&#1179ша &#1201стап &#1179алу&#1171а &#1179&#1201&#1179ылы.

«Б&#1201л іс сот&#1179а жеткен болса &#1171ана борышкерді&#1187 банк картасынан &#1179арызы &#1199шін а&#1179ша &#1201стап &#1179ала алады. Себебі м&#1201нда сот орындаушысыны&#1187 д&#1241лелі мен &#1179ажетті &#1179&#1201жатттар бар. Е&#1187 бастысы — банк пен клиент арасында жасас&#1179ан келісімшартта белгілі бір мерзім к&#1257рсетілуі тиіс, я&#1171ни &#1179арыз сол мерзімге дейін &#1257телмеген жа&#1171дайда банк жала&#1179ы картасынан а&#1179ша &#1201стай алады. Кейбір жа&#1171дайларда клиенттер &#1257здері жала&#1179ысынан белгілі бір соманы &#1201стап отыру&#1171а &#1257тініш жазып, р&#1201&#1179сатын беріп жатады», — дейді за&#1187гер.

Біра&#1179 Т&#1199ймебаевты&#1187 айтуынша, банк жала&#1179ыны&#1187 барлы&#1179 сомасын &#1201стап &#1179ала алмайды.

«Банк &#1241леуметтік к&#1257мек, алимент, балалар&#1171а берілетін ж&#1241рдема&#1179ы, бас&#1179а да жа&#1171дайлар&#1171а &#1179атысты берілетін &#1257тема&#1179ыларды &#1201стап &#1179ала алмайды. Банк картасында&#1171ы барлы&#1179 а&#1179шаны&#1187 к&#1257п болса 50 пайызын &#1171ана &#1201стай алады. Одан к&#1257п а&#1179ша &#1201стал&#1171ан жа&#1171дайда клиентті&#1187 прокуратура&#1171а банкті&#1187 за&#1187сыз &#1241рекетіне ша&#1171ымданып, &#1257тініш &#1179алдыру&#1171а &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы бар», — дейді за&#1187гер.

Маман сот &#1199кімі шы&#1179пайынша, банкті&#1187 жала&#1179ы картасын б&#1201&#1171аттау&#1171а &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы жо&#1179 екенін айтады. Ал &#1179андай да бір сот &#1199кімі шы&#1179паса, банк ол шы&#1171ынды &#1257теуі тиіс болады дейді.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

&#1178андай жа&#1171дайларда банктер кредитті т&#1257мен м&#1257лшерлемемен беруі м&#1199мкін

Кредит алу&#1171а болмайтын 5 жа&#1171дай — &#1178аза&#1179станды&#1179тар жиі жіберетін &#1179ателер

«&#1178ара тізімнен» шы&#1171ып, несие тарихын жа&#1179сарту жолдары — Маман ке&#1187естері

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.