Б&#1199гіндe бaнктeрді&#1187 к&#1257бі клиeнттeрінe &#1201тымды &#1201сыныс рeтіндe нeсиeні &#1179aйтa &#1179aржылaндыру&#1171a кe&#1187eс бeріп жaтыр. Aйтулaрыншa, б&#1201л &#1201сыныс aр&#1179ылы крeдитті&#1187 пaйыз м&#1257лшeрлeмeсі aзaйып, нeсиe тарихына да жа&#1179сы &#1241сер етеді. М&#1201нда &#1241р банкті&#1187 &#1257з шарты мен &#1201сыныстары болады. Дегенмен &#1179айта &#1179аржыландыруды&#1187 арты&#1179шылы&#1179тары мен кемшіліктері барын ескеру &#1179ажет. Б&#1201л туралы Tengrinews.kz тілшісіне несиелеу проблемаларымен айналысатын маман Дана Тастанбекова айтып берді. 

Тастанбекова &#1179айта &#1179аржыландыру о&#1171ан дейінгі кредитті жауып, тиімдірек &#1201сыныстармен &#1179айтадан жа&#1187а несие алу екенін айтады. Біра&#1179, маманны&#1187 айтуынша, ипотека &#1179арызы барлар&#1171а ж&#1241не &#1201за&#1179 мерзімге кредит ал&#1171андар&#1171а б&#1201л &#1201сынысты&#1187 аса пайдасы жо&#1179.

&#1178айта &#1179аржыландыру кімдерге тиімді?

«&#1178айта &#1179аржыландыру бірінші кезекте несие бойынша ай сайын&#1171ы т&#1257лемді азайту&#1171а ба&#1171ыттал&#1171ан. &#1178аза&#1179станда &#1179айта &#1179аржыландыру &#1179ызметі со&#1187&#1171ы 3-4 жылда дамып келеді. Б&#1201л &#1201лтты&#1179 валюта ба&#1171амыны&#1187 т&#1201ра&#1179ты болмауымен ж&#1241не халы&#1179ты&#1187 табысы т&#1257мендеуімен т&#1199сіндіріліп отыр. Сонды&#1179тан &#1179айта &#1179аржыландыруды&#1187 тек тиімді т&#1201стары бар деп ойлауды&#1187 алдында барлы&#1179 факторды ескеру керек.

Бірінші кезекте несиені шетел валютасымен ал&#1171андар&#1171а б&#1201л &#1201сыныс &#1257те тиімді. Мысалы, девальвацияны&#1187 салдарынан несиені доллармен ал&#1171андар &#1179арызын те&#1187гемен бірнеше есе арты&#1179 т&#1257леп жатыр. Б&#1201л жа&#1171дайдан шы&#1171у &#1199шін борышкер кредитін &#1179айта &#1179аржыландырса болады. Екінші жа&#1171дайда бірнеше несиесі бар &#1179аза&#1179станды&#1179тар&#1171а да б&#1201л &#1179олайлы шешім. Біра&#1179 к&#1257п болса 5 кредитті &#1179айта &#1179аржыландыру&#1171а болатынын айта кету керек.

М&#1201нда клиент &#1257зіне деген тиімді шарттары бар банкті та&#1187дап, барлы&#1179 несиесін бір несие етіп р&#1241сімдеп, &#1179аржы жа&#1171дайын ретке келтіре алады, е&#1187 бастысы пайызды&#1179 м&#1257лшерлемесі де біршама азаяды. &#1198шінші жа&#1171дай ретінде клиентке каникул &#1179ажет бол&#1171ан кезе&#1187ді айту&#1171а болады. Белгілі бір отбасылы&#1179 немесе &#1179аржы жа&#1171дайларына байланысты клиент банк &#1257кілдерінен несие тарихын &#1179айта &#1179арап шы&#1171уды с&#1201рап, &#1179айта &#1179аржыландыру ар&#1179ылы біраз мерзімге каникул ала алады», — дейді несиелеу проблемаларымен айналысатын маман.

&#1178айта &#1179аржыландыру кезінде неге назар аудару керек?

Сондай-а&#1179, Тастанбекова б&#1199гінде барлы&#1179 екінші де&#1187гейлі банкті&#1187 осы &#1179ызметті &#1201сынатынын айта отырып, бірнеше ма&#1187ызды фактор&#1171а назар аудару&#1171а ке&#1187ес береді.

— Несиелеу пайызы. Себебі несиелеу пайызы несие бойынша ай сайын&#1171ы т&#1257лем мен жалпы &#1179анша а&#1179ша арты&#1179 т&#1257ленетінін шешеді. Б&#1199гінде нары&#1179та екінші де&#1187гейлі банктер &#1201сынып отыр&#1171ан пайыздар бір-бірінен ерекшеленеді, сонды&#1179тан барлы&#1171ын зерттеп, &#1179айта &#1179аржыландыру алдында есептеп, салыстыру &#1179ажет;

— &#1178айта &#1179аржыландыру мерзімі. М&#1201нда клиентті&#1187 жалпы кредит бойынша т&#1257лемін же&#1187ілдету. Мысалы, бір банкте &#1179айта &#1179аржыландыру мерзімі 48 ай болса, та&#1171ы бір банкте 60 ай&#1171а дейін созылуы м&#1199мкін. Біра&#1179 ипотеканы &#1179айта &#1179аржыландыру кезінде мерзімні&#1187 &#1201за&#1171ыра&#1179 болатынын ескеру керек, кей жа&#1171дайларда ипотеканы &#1179айта &#1179аржыландыру 15-17 жыл&#1171а дейін созылып кетуі м&#1199мкін;

— Банк &#1201стап &#1179алатын комиссия. Кез келген борышкер &#1199шін банк &#1201стайтын комиссия &#1257те ма&#1187ызды. Себебі ол комиссиялар 200 — 300 мы&#1187 те&#1187геге дейін жетеді. Сонды&#1179тан &#1179айта &#1179аржыландыру кезінде осыны&#1187 барлы&#1171ын ескеру керек. &#1178айта &#1179аржыландыру жасаймын, жа&#1187а несие аламын деп ж&#1199ргенде «жасырын комиссиялар» бай&#1179алмай &#1179алып жатады.

&#1178андай жа&#1171дайда &#1179айта &#1179аржыландыру тиімді емес?

Тастанбекова &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 к&#1257бі кішігірім кредиттеріні&#1187 барлы&#1171ын жинап барып &#1179айта &#1179аржыландыру жасайтынын айтады. Біра&#1179, маманны&#1187 айтуынша, б&#1201л аса тиімді емес.

«Бірнеше несиені &#1179айта &#1179аржыландыру тиімді емес. &#1178арызды&#1187 &#1179ома&#1179ты сомасы мерзімінен б&#1201рын т&#1257ленген жа&#1171дайда, я&#1171ни пайыз емес, бастап&#1179ы &#1179арызды&#1187 басым б&#1257лігі т&#1257леніп &#1179ой&#1171ан жа&#1171дайда &#1179айта &#1179аржыландыру жасауды&#1187 &#1179ажеті жо&#1179. Себебі ол клиентті &#1179осымша шы&#1171ын&#1171а &#1201шыратады. Бастап&#1179ыда &#1201сыныс тиімді к&#1257рініп, пайыз м&#1257лшерлемесі т&#1257мен болса да, м&#1201&#1179ият есептеген ж&#1257н. Б&#1201л жа&#1171дайда керісінше шы&#1171ын к&#1257п, себебі кредитор&#1171а к&#1257рсеткен &#1179ызметі &#1199шін ж&#1241не жа&#1187а келісімшарт&#1179а арнал&#1171ан &#1179&#1201жаттарды р&#1241сімдеуді&#1187 &#1257зіне біраз а&#1179ша кетеді», — дейді ол.

Сонды&#1179тан Тастанбекова &#1179азіргі несие бойынша банкті&#1187 пайызы ж&#1241не &#1179айта &#1179аржыландыратын банкті&#1187 пайыз м&#1257лшерлемесі айырмашылы&#1171ы кем дегенде 5-7 пайыз болу керектігін ж&#1241не борышкерді&#1187 &#1179арызды&#1187 жарты сомасынан к&#1257бін т&#1257леп &#1179ой&#1171ан жа&#1171дайларда &#1171ана &#1179айта &#1179аржыландыруды&#1187 арты&#1179шылы&#1171ы басым болатынын айтады.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Кредит ал&#1171анда за&#1187сыз &#1179осыл&#1171ан пайыздарды &#1179алай &#1179айтару&#1171а болады

Ипотеканы &#1179айта &#1179аржыландыру &#1199шін банкті &#1179алай та&#1187дау керек — Экономист ке&#1187естері

«Кредитті кредитпен жаппа&#1187ыз». &#1178аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 &#1179арыз &#1179айтаруда&#1171ы 5 &#1179атесі

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.