Крeдит aлып ж&#1199ргeн &#1179aзa&#1179стaнды&#1179тaрды&#1187 к&#1257бі нeсиeні&#1187 тeк пaйыз м&#1257лшeрлeмeсінe нaзaр аударады. Біра&#1179 мамандар одан б&#1257лек, несиені&#1187 т&#1257лем т&#1199рін де ескеруге ке&#1187ес береді. За&#1187гер, б&#1201рын&#1171ы банк &#1179ызметкері Данияр Т&#1199ймебаев Tengrinews.kz тілшісіне кредит ал&#1171анда &#1179арызды &#1179андай жолдармен т&#1257леуге болатынын ж&#1241не ол т&#1257лем ж&#1199йесіні&#1187 &#1179алай ж&#1199ргізілетінін т&#1199сіндіріп, тиімді т&#1201старына то&#1179талды.

Сарапшы несие т&#1257леуді&#1187 аннуитет ж&#1241не дифференциал т&#1199рлеріне то&#1179талды. Оны&#1187 айтуынша, &#1179аза&#1179станды&#1179 борышкерлерді&#1187 90 пайызына жуы&#1171ы несиелерін аннуитет т&#1257лем бойынша ж&#1199ргізеді. 

»Т&#1257лемні&#1187 аннуитет т&#1199рінде &#1179аза&#1179станды&#1179тар белгілі бір мерзімге несие р&#1241сімдеп, ай сайын бірдей сомада&#1171ы а&#1179шаны &#1179&#1201йып отырады. Ол сома еш жа&#1171дайда &#1257згермейді. Ол тек банк келісімімен ж&#1199зеге асырылады. Сонды&#1179тан болар, м&#1201ндай т&#1201ра&#1179тылы&#1179 &#1179аза&#1179станды&#1179тар&#1171а ы&#1187&#1171айлы. Я&#1171ни &#1179арыз алушы бюджетін жоспарлап, на&#1179ты сомасын &#1171ана кредитіне т&#1257лейді. Сондай-а&#1179, т&#1257лемні&#1187 б&#1201л т&#1199рінде борышкерлер мен банк арасында т&#1199сініспеушіліктер болмайды, себебі барлы&#1171ы бастап&#1179ыда жасал&#1171ан келісімшартта на&#1179ты к&#1257рсетіледі», — дейді за&#1187гер.

Біра&#1179, Т&#1199ймебаевты&#1187 айтуынша, кредитті аннуитет т&#1257леммен ж&#1199ргізгенде ай сайын&#1171ы &#1241рбір сомада &#1179арызды&#1187 &#1257зі мен оны&#1187 пайызы &#1179осылып т&#1201рады. Осылайша, бастап&#1179ыда кредитті&#1187 тек пайызы т&#1257ленеді де, со&#1187ына &#1179арай &#1171ана &#1179арызды&#1187 &#1257зі &#1257теледі дейді.

© pixabay.com

«Аннуитетте бастап&#1179ыда несиені&#1187 пайызы т&#1257ленеді — 10 пайыз болсын, 17 пайыз болсын. Сонды&#1179тан бастап&#1179ыда &#1257телетін таза &#1179арызды&#1187 сомасы &#1257те аз. Мысалы, борышкер екі жыл&#1171а ал&#1171ан несиесіні&#1187 шамамен  бастап&#1179ы алты айында тек пайызын т&#1257леп келеді де, кейін &#1171ана &#1179арызды т&#1257лей бастайды. Б&#1201л жа&#1171дайда кредитін мерзімінен б&#1201рын жабу аса тиімді болмайды», — деп т&#1199сіндіреді маман.

Ал кредитті т&#1257леуді&#1187 екінші т&#1199рі дифференциалда, оны&#1187 айтуынша, бастап&#1179ыда бірнеше ай бойы &#1179арызды&#1187 &#1179ома&#1179ты сомасын т&#1257леп отыру керек болады. Сонды&#1179тан да к&#1257бі шамасына &#1179арайлап, т&#1257лемні&#1187 аннуитет т&#1199рін та&#1187дайды екен.

«Дифференциал т&#1257лем ж&#1199йесінде берешек ай сайын азая береді. Е&#1187 басты арты&#1179шылы&#1171ы — м&#1201нда &#1179арыз ал&#1171ан адам бастап&#1179ыда таза &#1179арызды т&#1257лейді де, артынша &#1179арызды&#1187 пайыздарын т&#1257лейді, я&#1171ни ол уа&#1179ыт&#1179а дейін банк &#1179арызы да біраз азайып &#1179алады. Біра&#1179 б&#1201л т&#1257лем ж&#1199йесін &#1179олдан&#1171ысы келетін &#1179аза&#1179станды&#1179ты&#1187 жала&#1179ысы жо&#1171ары болуы тиіс», — дейді сарапшы.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

&#1178аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 кредиттері мен &#1257сімп&#1201лдары &#1179алай кешіріледі — Т&#1199сіндіреміз

&#1178андай жа&#1171дайларда банктер кредитті т&#1257мен м&#1257лшерлемемен беруі м&#1199мкін

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.