Стaтистикaлы&#1179 м&#1241лімeттeргe с&#1199йeнсeк, &#1178aзa&#1179стaндa жeкe т&#1201л&#1171aлaр&#1171a бeрілeтін т&#1201тынушылы&#1179 крeдиттeрді&#1187 м&#1257лшeрі 3,3 триллиoн тe&#1187гeгe жеткен. Осылайша, бір жылда т&#1201тынушылы&#1179 ма&#1179сатта алын&#1171ан несиелерді&#1187 саны 20,3 пайыз&#1171а артып отыр. Ол кредиттерді&#1187 к&#1257бі кепілсіз алын&#1171ан екен. Б&#1201л туралы Бірінші кредиттік бюроны&#1187 ат&#1179арушы директоры &#1240сем Н&#1201р&#1171алиева Tengrinews.kz тілшісіне берген с&#1201хбатында айтып берді.

Маман со&#1187&#1171ы уа&#1179ытта р&#1241сімделіп жат&#1179ан несиелерді&#1187 к&#1257бі т&#1201тынушылы&#1179 ма&#1179сатта алынатынын айтады. 

«Т&#1201тынушылы&#1179 кредиттерге деген с&#1201раныс к&#1199ннен-к&#1199нге артып жатыр. Т&#1201тынушылы&#1179 кредиттер деп адамны&#1187 т&#1201тыну ма&#1179сатында, я&#1171ни п&#1241тер, к&#1257лік, т&#1199рлі техника б&#1201йымдарын, тіпті жолдамалар алу&#1171а алатын &#1179арызын айтамыз. &#1178азіргі уа&#1179ытта к&#1257бі кепілсіз т&#1201тынушылы&#1179 кредиттерді алуды ж&#1257н к&#1257ретінін айта кету керек. Жалпы еліміздегі несие портфеліні&#1187 жартысынан к&#1257бі осы т&#1201тынушылы&#1179 кредиттер», — дейді Н&#1201р&#1171алиева.

Оны&#1187 айтуынша, б&#1201л &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 &#1257мір с&#1199ру жа&#1171дайын жа&#1179сарт&#1179ысы келуімен байланысты болып отыр. 

«Cо&#1187&#1171ы жылдары &#1178аза&#1179станда несие алу белсенділігі артып жат&#1179аны белгілі. О&#1171ан с&#1201ранысты&#1187 жо&#1171арылауы себеп. Я&#1171ни &#1179аза&#1179станды&#1179тар &#1257мір с&#1199ру жа&#1171дайын жа&#1179сарт&#1179ысы келеді. Сол ма&#1179сатта жылжымайтын м&#1199лік, к&#1257лік алады. Онымен &#1179оса, техника б&#1201йымдарын &#1179арыз&#1171а алып жатады. Сатып алу &#1179абілеті арт&#1179ан сайын, &#1241рине, &#1179арыз м&#1257лшері де к&#1257бейді. Б&#1201л на&#1179ты т&#1201тынушылы&#1179 несиелерде бай&#1179алып отыр. Себебі б&#1201л сегментте клиенттер &#1199шін барлы&#1179 жа&#1171дай жасал&#1171ан, шарттары да &#1201тымды к&#1257рінеді. Асы&#1179пай б&#1257ліп т&#1257леуге болады, арнайы ба&#1171дарламалары бар. Дегенмен б&#1201л ретте нормаларды са&#1179тау &#1179ажет. Д&#1241л &#1179азіргі та&#1187да &#1179андай да бір несие алатын адамны&#1187 кредиттер бойынша жалпы т&#1257лемі ресми т&#1199рде алып отыр&#1171ан табысыны&#1187 50 пайызынан аспауы тиіс. М&#1201ны&#1187 барлы&#1171ы халы&#1179ты&#1187 несиеге белшесінен батпауы &#1199шін жасалып отыр», — дейді Бірінші кредиттік бюроны&#1187 ат&#1179арушы директоры.

Н&#1201р&#1171алиеваны&#1187 айтуынша, со&#1187&#1171ы зерттеу бойынша &#1241рбір &#1179аза&#1179станды&#1179&#1179а 1,77 несие тиеді, я&#1171ни &#1241рбір &#1179аза&#1179станды&#1179ты&#1187 кем дегенде екіге жуы&#1179 кредиті бар. 

«&#1178осымша ж&#1199ргізілген зерттеу бойынша &#1179аза&#1179станды&#1179 борышкерлерді&#1187 80 пайызыны&#1187 &#1179арызы 300 мы&#1187 те&#1187геден аспайды. Б&#1201л жа&#1179сы к&#1257рсеткіш. Я&#1171ни ол &#1179арыз алушыны&#1187 несиені ешбір &#1179иынды&#1179сыз, о&#1187ай т&#1257леп отыруына м&#1199мкіндік береді», — дейді маман.

Сарапшыларды&#1187 с&#1257зіне с&#1199йенсек, т&#1201тынушылы&#1179 кредиттерді&#1187 кемшіліктері де жо&#1179 емес. 

Кемшіліктеріне то&#1179талатын болса&#1179:

— пайыз м&#1257лшерлемесі &#1257те жо&#1171ары. Арты&#1179 т&#1257ленетін сома &#1257те к&#1257п;

— несиелеу мерзімі &#1179ыс&#1179а, кей жа&#1171дайларда &#1171ана 1 жылдан аса уа&#1179ыт&#1179а беріледі;

— &#1179арыз&#1171а алатын соманы&#1187 м&#1257лшері к&#1257п болса 1,5 миллион те&#1187ге.

Ал арты&#1179шылы&#1179тары:

— несиені тез уа&#1179ытта р&#1241сімдеуге болады — 1 к&#1199ннен бастап 3-5 к&#1199нге дейін

— алын&#1171ан &#1179аражатты &#1257з &#1179алауы&#1187ыз бойынша ж&#1201мсау&#1171а болады (келісімшартта на&#1179ты &#1179андай ма&#1179сатта алын&#1171аны к&#1257рсетілмесе);

— &#1179арыз алушы&#1171а к&#1257п талап &#1179ойылмайды. Кейбір жа&#1171дайларда несие тарихы тексерілмей, тіпті табысы жайлы аны&#1179тамалар &#1179ажет болмайды.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Кредитті &#1179алай жабамыз — Мамандардан ке&#1187ес

Ж&#1201мыс&#1179а орналасу кезінде несие тарихын тексеру не &#1199шін &#1179ажет

&#1178андай жа&#1171дайларда банктер кредитті т&#1257мен м&#1257лшерлемемен беруі м&#1199мкін

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.